• herb
 • herb

Zał. nr 3 do umowy nr SO.7243.1.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA LINII
SAMORZĄDOWEJ, DZIAŁKOWEJ I PLAŻOWEJ

I. Zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wykroczenia taryfowe

 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
  1. posłowi i senatorowie RP za okazaniem odpowiedniego dowodu,
  2. radni powiatu i gminy za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
  3. osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (łącznie z wózkami, w których są przewożone) wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności inwalidzi I grupy). Opiekunem osób niepełnosprawnych i dotkniętych inwalidztwem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży,
  4. niewidomi, ociemniali i ich przewodnicy,
  5. osoby, które ukończyły 70 lat życia,
  6. dzieci do lat 4 wraz z wózkami,
  7. uczniowie szkół specjalnych (dzieci upośledzone i ich opiekunowie),
  8. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
  9. inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP (art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin–Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.648 z późn. zm.).
 2. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
  1. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. uczniowie szkół średnich, zawodowych, policealnych, studenci szkół stacjonarnych dziennych (za okazaniem ważnej legitymacji),
  3. dzieci od 4 do 7 lat,
  4. emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dowodu np. aktualnego odcinka renty łącznie z dowodem osobistym.
 3. Jazda bez ważnego biletu jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:
  1. brak podczas kontroli biletu jednorazowego lub miesięcznego,
  2. legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem,
  3. legitymowanie się nieważnym biletem skasowanym po ogłoszeniu kontroli lub w czasie jej przeprowadzania,
  4. zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązującej taryfy,
  5. legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,
  6. legitymowanie się biletem zniszczonym uniemożliwiającym jego identyfikację,
  7. legitymowanie się biletem miesięcznym bez danych personalnych.
 4. Przewóz bagażu i zwierząt:
  1. przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie.
  2. w pojazdach nie wolno przewozić:
   • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży albo które mogą uszkodzić bądź zanieczyścić pojazd,
   • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
   • broni z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na warunkach określonych w odrębnych przepisach,
   • psów bez kagańca, smyczy i aktualnego świadectwa szczepienia.
  3. pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu i zwierząt”

II. Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego

 1. Zasady ogólne:
  1. wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy;
  2. bezzwłocznie po wejściu do pojazdu pasażerowie zobowiązani są nabyć bilet u kierowcy, okazać mu bilet miesięczny lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego;
  3. każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd;
  4. bilet o zaniżonej wartości w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy jest nieważny;
  5. bilety wydane przez innych przewoźników są nieważne;
  6. zabronione jest wsiadanie do pojazdu w łyżworolkach (wrotkach).
 2. Opłaty jednorazowe:
  1. pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi obowiązani są skasować bilet bezzwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet nie skasowany jest nieważny;
  2. pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie;
  3. bilet zniszczony w sposób uniemożliwiający jego identyfikację jest nieważny;
  4. w przypadku awarii zawinionej przez przewoźnika skasowany bilet zachowuje ważność w pojeździe podstawionym w zastępstwie lub na najbliższy kurs w tym samym kierunku.
 3. Bilety miesięczne:
  1. pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania przy wsiadaniu do autobusu oraz na żądanie osób uprawnionych do kontroli;
  2. na bilecie miesięcznym winny być wpisane dane personalne pasażera, bilet nieopisany jest nieważny;
  3. bilet miesięczny ważny jest jedynie z dowodem tożsamości, legitymacją szkolną lub studencką;
  4. bilety miesięczne uprawniają do przejazdu jedynie określonego na nim odcinka linii;
  5. bilety miesięczne ważne są w dni powszednie, niedziele i święta.

III. Opłaty dodatkowe

 1. Pasażer nie posiadający ważnego biletu na przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej.
 2. Uiszczenie opłaty dodatkowej nie zwalnia od obowiązku nabycia biletu.
 3. Pasażer nie posiadający biletu uprawniającego do przejazdu i nie wnoszący opłaty dodatkowej osobie kontrolującej zobowiązany jest do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość celem spisania danych do wystawienia biletu kredytowego.
 4. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości lub niemożności jego okazania kontroler biletowy uprawniony jest do wezwania funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej.

zobacz również

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21
72-010 Police

tel. +48.91 420 15 50
tel./fax +48.91 420 15 70

e-mail: sppk@sppk.pl
http://www.sppk.pl